รายงานตัวชี้วัด "ปริมาณการผลิตพลังงานขั้นต้น (2554-2563)"